DSC 0157 Студентка НПУ ім.. М. П. Драгоманова

 Академічна конференція "Освіта задля змін: духовність та  інновації"

 Доповідь: Роль правової культури сучасного студента у горизонті  реформування системи освіти України

Складний, суперечливий процес трансформації всіх сторін суспільного життя в Україні викликає потребу в його теоретичній рефлексії, дослідженні соціально-політичних, державно-правових процесів у країні.Актуальність розробки теоретичних проблем формування і функціонування правової культури студентської молоді тісно пов’язана з широким комплексом постановочних завдань з розвитку демократичної, соціальної, правової держави. А це, в свою чергу, вимагає формування особистості, яка має високу політичну і правову культуру. Недостатній рівень засвоєння демократичної правової культури є однією з причин відчуження частини молоді від суспільно-політичних та правових процесів в українському суспільстві.

Різноманітні аспекти ролі і місця студентської молоді України в сучасних суспільних процесах досліджують вітчизняні науковці В. Андрущенко, В. Бабкін, М. Головатий, Є. Головаха, Н. Черниш, Р. Калюжний, В. Курило, В. Лісовський, В. Оксамитний, В. Ребкало та інші [1].

 Оскільки система освіти України переживає складний час реформ і трансформацій, варто звернути увагу на те, що,- саме правова культура та обізнаність студентів є запорукою покращення та полегшення цього правотворчого процесу.

Правова культура - це система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового процесу і відбивають у правовій формі стан свободи особи, інші соціальні цінності. Тобто, правова культура особистості - це система правових знань, вмінь і навичок, емоцій, почуттів, вольових компонентів, які проявляються у правомірній діяльності й поведінці. Це позитивна частина правосвідомості плюс її проявлення в правомірній діяльності й поведінці. Отже, правова культура - це глибоке знання і розуміння права та свідоме виконання його вимог [2].

Як свідчитьзагальнонаціональне опитування студентів, що було  проведене з 5 по 12 березня 2015 р. Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва  та фірмою «Юкрейніансоціолоджі сервіс» - «Вища освіта в Україні: громадська думка студентів»:

  • Абсолютна більшість студентів  – 87%  – вважає важливою проблему вдосконалення вищої освіти, із них 36% відносять це соціальне завдання до першочергових. 
  • Загалом більшість студентів оцінили  якість вищої освіти в Україні нижче середнього – у 2,8 бала за 5-бальною шкалою; ця оцінка істотно нижча ніж у 2011 році (3,5  бала). Щоправда, якість освіти у своєму ВНЗ студенти оцінили  вище – у 3,2 бала, хоча також дещо нижче, ніж було у 2011 році (3,6 бала). Найвище оцінюють якість своєї освіти студенти юридичного профілю навчання – 3,6 бала, найнижче – студенти суспільно-гуманітарного профілю (3 бали). Оцінка якості  освіти  залежить від успішності навчання: студенти, які мали в останню сесію середню оцінку «3»,  оцінили якість навчання у своєму ВНЗ у 2,7 бала; студенти з середньою оцінкою сесії «4»  – у 3 бали, а найбільш успішні студенти, з оцінкою «5» – у 3,4 бала.   

Але варто згадати про ставлення студентів до пропозицій змін у системі вищої освіти. Це ж опитування показало, що лише  13% студентів читали ухвалений Верховною Радою Закон про вищу освіту, ще 26% цього Закону не читали, але в курсі його основних положень, а решта (61%) про  цей Закон щось чули (35%) або навіть не знають нічого (26%) [4]

Аналізуючи основні напрями удосконалення правової освіти студентства, я вважаю за необхідне реалізацію таких завдань: налагоджувати взаємодію з державними і муніципальними органами, з суспільними об’єднаннями (з правозахисними організаціями, політичними партіями), зокрема, організовувати зустрічі як у ВНЗ, так і по місцю знаходження цих органів і організацій; проводити анкетування в цілях виявлення тенденцій у сфері правової культури, а також здобуття інформації про обізнаність студентів в правовій сфері, про конкретні потреби в правових знаннях, про складнощі, які об’єктивно існують в процесі правового виховання; проводити тематичні олімпіади і вікторини на поліпшення володіння правовими знаннями усередині ВНЗ і між ВНЗ; інформувати про політико-правові події (візити офіційних осіб держави), правові заходи (конференції, семінари), про передачі політико-правової спрямованості в ЗМІ; ввести правову тематику в курс вивчення іноземних мов всіх факультетів, організовувати обговорення української правової системи і її основ, проводити порівняння із зарубіжними аналогами, а також пропонувати шляхи удосконалення чинного законодавства [3].

Отже, змінив нашій державі відбуваються, а особливо в освітній сфері, однак більшість студентів навіть не чули про них лише тому, що не проявили власну ініціативність та мають низький рівень правової культури. Українське студентство знає та розуміє необхідність змін, але їхнє незнання законів грає злий жарт, адже замість того, щоб подавати нові пропозиції та оскаржувати попередні, більша частина молоді просто скаржиться на те, як все погано, та займається бездіяльністю і не проявляє власних ініціатив. Тому, основним завданням сучасного студентства є самовдосконалення правової культури, та бажання вдосконалити систему освіти не пустими балачками, а власною ініціативністю.

 

Список використаних джерел

 

  1. Дьоміна О.С. Правова культура як основа демократичного, правового розвитку українського суспільства // Часопис Київського університету права. – 2005. – №1. – С. 38–41.
  2. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
  3. Лукаш О. Особливості правової культури студентів в умовах трансформації українського суспільства / О. Лукаш // Економіка і право: збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Випуск 11. – С. 49-55.
  4. http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/visha-osvita-v-ukraini-gromadska-dumka-studentiv-.htm