Алла Ярошенко, доктор філософських наук, професор, директор Інституту соціальної роботи та управління, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,  Оксана Патинок, кандидат психологічних наук, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту соціальної роботи та управління, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Круглий стіл «Екуменічний соціальний тиждень – п’ятирічні здобутки та перспективи розвитку»

2 жовтня

«Основні напрями дискурсу цінностей студентської молоді в системі ринково-демократичних трансформацій»

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike SB and Parra have teamed up for Tokyo 2021 , Fitforhealth

Початок XXІ століття в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, характеризується кардинальними стрімкими змінами в багатьох сферах суспільства. Зміни відбуваються у тому числі і в ментальності людей, зміні їх життєвих пріоритетів і ціннісних орієнтацій. 

В результаті українського суспільства сучасна молодь формується в умовах глибокої трансформації політичних, соціально-економічних, світоглядних і духовних основ людської життєдіяльності. “Сьогоднішні молоді українці поставлені у двічі екстремальні умови: переворот в соціально-економічному устрої супроводиться обвальною кризою ціннісної свідомості. На відміну від старшого покоління молоді втрачати нічого, але і набувати нічого, оскільки старші, що не жили в суспільстві, яке “капіталізується”, нічим не можуть їм допомогти”. Таким чином, політичний і моральний світ молодого покоління, що вступає в життя, характеризується протиборством і навіть хаосом конкуруючих цінностей.
Традиційні цінності радянського часу, до яких можна віднести почуття обов’язку, пріоритет державних інтересів перед особистими, терплячість, ентузіазм, поступаються місцем новим цінностям, що прийшли у зв’язку з розвитком ринково-демократичних трансформацій. Серед цих нових цінностей - багатство (матеріальний добробут), заповзятливість, свобода вибору переконань і поведінки, прагматизм. Відбувається дегуманізація всіх сфер суспільного життя. На сьогоднішній день трансформується вся система цінностей. Єство процесу трансформації полягає в тому, що на верхні рівні ієрархії виводяться матеріально-практичні і утиліта-прагматичні цінності. В свою чергу, суспільство позбавилося об’єднуючого начала - єдиної системи цінностей, - вищого регулятора соціальних відносин, фундаменту світосприймання і поведінки особи [1].
Відсутність єдиного розуміння єства категорії “цінність” областей і меж її застосування і тлумачення веде до нерозуміння єства їх трансформації. В результаті процеси трансформації відбуваються переважно “всліпу”, методом проб і помилок з величезними затратами сил і засобів, що не піддається обліку морально-етичних збитків при малозначимих кінцевих результатах і невірогідністю прогнозів.
Коротко нагадаємо, що цінності - це загальноприйняті уявлення людей щодо мети і шляхів їх досягнення, які наказують їм певні соціально-прийняті способи поведінки. Кожний суспільний устрій встановлює свою систему цінностей. Усвідомлення і засвоєння цінностей здійснюється в процесі первинної соціалізації особи. Після цього вони залишаються достатньо стабільними зазнаючи істотних змін лише в кризові періоди життя людини і його соціального середовища.
Ціннісні орієнтації формують установку суб’єкта діяльності, що в значній мірі зумовлює спрямованість соціальної поведінки індивіда в своїй повсякденній діяльності. Вони виконують інтеграційну роль в суспільстві, утворюючи найстійкіший остов суспільної системи. Виділяють індивідуальні і суспільні цінності. Перші регулюють поведінку індивіда в повсякденному житті, другі - його ціннісні пріоритети, щодо розвитку суспільства [2].
“Від того, який ціннісний потенціал буде сформований, багато в чому залежить майбутній стан суспільства. Цінність соціальна по своїй природі і складається лише на рівні соціальної спільності. ... Сформовані в процесі діяльності індивідуальні ціннісні значення - явища суспільні, колективні” [3].
В період ринково-демократичних трансформацій ситуація в країні багато в чому визначається тим, носіями яких цінностей є молодь. Сучасна українська молодь народилася і виросла в умовах кардинальної ломки системи цінностей та за відсутності системи державних інститутів соціалізації.
Студентство є особливою соціальною групою молоді, зайнятою підготовкою до виконання соціальної і професійної ролі в духовному виробництві. Динамічність ціннісних орієнтацій студентства обумовлено подвійністю, “пограничністю”, проміжним положенням студентства між пасивним об’єктом соціальної турботи і активним суб’єктом соціальної дії.
Між полюсами старих і нових суспільних цінностей (духовних, економічних, раціональних), студентство виявилося ближче до ухвалення нових цінностей, але формою. Що стосується необхідності реальних дій по їх досягненню, то тут більше спостерігається відхід від особистої відповідальності і готовність перекласти її на інших.
Особливу значущість у формуванні цінностей студентської молоді відіграють фактори, що обумовлені духовно-етичним хаосом, в якому опинилася українська молодь. На фоні світоглядної невизначеності експансія масової комерційної культури агресивно насаджуючи психологію споживача і вигоди, приводить до етичної деградації особи і зниження цінності людського життя, примітивне значення людського буття, стимулює асоціальні і протиправні форми самореалізації (злочинність, алкоголізм, наркоманія, проституція), обумовлює масове розповсюдження містичних навчань, рухів і нетрадиційних культів, що представляють реальну небезпеку для етичного здоров'я молодої людини, послаблює і руйнує механізми культурної спадкоємності, загрожуючи збереженню самобутності вітчизняної культури. В результаті в оцінці базових етичних цінностей студентська молодь істотно розходиться з переважною більшістю громадян.
Виходячи з вищесказаного, зазначимо, що саме система освіти і виховання повинна приділяти належну увагу формуванню у молоді духовності, ціннісних орієнтирів, громадянськості. В той же час, майбутнє України, де ще не завершився процес самоідентифікації держави в політиці і економіці, у величезній мірі залежить від готовності молодого покоління активно і професіонально включитися в процеси модернізації.
Світ молоді завжди обернутий в майбутнє, а тому трансформація цінностей студентської молоді завжди актуальна.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бурцев С. О. Трансформація систем цінностей в перехідному суспільстві: Автореф. ...дис. канд. філос. – Москва, 2008. – 21 с.
2. Гаврилюк В.В. Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации (поколенный подход). // Социологические исследования. 2000.- № 12. - С.104
3. Сибирев В.А. Изменение социальных ценностей молодежи (опыт сравнительного анализа) // http://www.soc.pu.ru/publications/vestnik/1997/